2015. március 18., szerda

Kik a felelősek az országod sorsáért? - 1. rész

Bencs József: Kik a felelősek az országod sorsáért? - 1. rész


Isten áldjon meg! Szeretettel köszöntelek Jézus nevében! Kezdjünk egy imával!

Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te véredet, amelyen megváltottál bennünket. Köszönjük a Te Igédet és azt, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy kijelented nekünk a Te Igédet és a Te igazságodat, hogy meg­is­mer­jünk Téged és a Te akaratodat. Köszönjük, hogy megismerhetjük azt, hogy Te hogyan intézed a dolgokat a láthatatlan világban. Köszönjük, hogy Te megértést adsz nekünk arról, hogy miként mű­köd­nek a dolgok a láthatatlan világban. Azt kérjük Tőled, hogy vezess bennünket és adj megértést a Te Igédből, a Te beszédedből. Köszönjük Neked. Jézus nevében. Ámen.

Az ébredések teológiájával fogunk foglalkozni. Azzal, hogy Isten miként hoz létre ébredést egy adott területen, régióban vagy országban. A rendelkezésünkre álló újabb kijelentések alapján egyértelmű, hogy ezt a területet teljesen újra kell értelmezni. Már értjük, hogy ébredések nem úgy törnek ki, aho­gyan azt általában a keresztyének, a pünkösdiek és a karizmatikusok elképzelik és várják.

Tekintsük át, hogy milyen elképzelések léteznek ezen a területen! Utána megvizsgáljuk, hogy ezekhez képest mit ír erről a témáról a Biblia.

Mát. 24,14 És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizony­sá­gul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Az eredeti görög szöveg jelentése ez: Isten Királyságának (Isten Királyi Uralmának) ez az Evangé­li­uma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek.

Erről az Igéről korábban már többször beszéltünk. Gondolkodtál már valaha azon, hogy miként fog ez az állítás beteljesedni? Azt írja Biblia, hogy Istennek gondja van az Ő Igéjéről, hogy beteljesítse azt: „… mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.“ (Jer. 1,12b). Tehát Isten be fogja tel­jesíteni az Ő Igéjét és tényleg a Királyi Uralom Evangéliumát fogják hirdetni minden népnek. A kér­dés az, hogyan fog ez végbemenni. Hogy lehet ezt megvalósítani? Mi a mi szerepünk ebben? Mit kel­lene csinálnunk? Mit kellene csinálnia az Egyháznak? Mivel Isten munkatársai vagyunk, ezért nem árt tudnunk, hogy pontosan mi a feladatunk.

Nem sokkal ezelőttig rejtély volt számomra, hogy miként tudja az Egyház betölteni ezt az Igét. Na­gyon sokféle teológia és sok tanítás létezik azzal kapcsolatban, hogy az utolsó időkben lesz egy nagy ébredés, amikor tömegek fognak megtérni Jézus Krisztushoz. A legtöbb keresztyén ebben hisz.

A legfrissebb eset ennek az elképzelésnek a működésével kapcsolatban Európából, Magyarországról származik. Beszéltem egy keresztyén hölggyel, akivel ima-összejövetelen találkoztunk. Elmondta, hogy volt egy gyülekezetben, ahol arról beszélt a prédikátor, hogy Magyarországon jön az ébredés. Megjegyeztem, hogy látszik, hogy az illető prédikátornak nincs kijelentése erről a témáról, mert a ki­alakult szellemi helyzetet megvizsgálva kijelenthető, hogy Magyarországon most biztosan nem jön az ébredés. Beszélünk majd arról, hogy mi ennek az oka.

Nézzük meg, hogy Isten hogyan tervezi az ébredést világszerte és mit akar csinálni a különböző orszá­gok­ban!

Tekintsük át, hogy napjainkig milyen tanítások láttak napvilágot erről a témáról (három tanítást fogunk megvizsgálni)! Vizsgáljuk meg, hogy eddig milyen elképzelt forgatókönyvek szerint várták az ébredést a keresztyének! 
  1. Egy adott területen (egy országban, régióban vagy városban) megtér néhány ember, aztán valaho­gyan megint megtér pár ember, akik szintén hoznak új embereket, aztán azok is hoznak új embere­ket, és így tovább. Így valahogy beindul valamiféle lavina. Ez sodorja majd be az egész folyamatot egy ébredésbe. Valóban működnek úgy gyülekezetek, hogy megtér néhány ember, akik új embereket hoz­nak, akiken keresztül szintén új emberek jönnek. Létezik ilyen folyamat, azonban ez a folyamat előbb-utóbb mindig leáll. Ha működne az a módszer, azaz hogy ilyen módon ébredést lehet létre­hoz­ni, akkor már régóta ébredésben élnénk. Tudjuk, hogy ezt a módszert sok helyen és sokan alkalmaz­zák, és sok helyen működik is. Azonban a tények azt mutatják, hogy ezen a módon csak egy kicsi, lokális megújulás jöhet létre. Tehát ezen a módon ébredés, tömegek megtérése nem fog bekövet­kez­ni. Ez egyszerű matematika: túl lassú a folyamat ahhoz, hogy pl. egy egész országot érintő ébredés lét­rejöhessen. A Mát. 24,14 alapján sejthető, hogy Jézus Krisztus visszajövetele nincs túl messze. Nyilván nem lehet pontos időpontot mondani, de talán legfeljebb 15-20 év múlva bekövetkezhet. Nincs túl sok idő hátra! Kevés az idő ahhoz, hogy Isten Királyi Evangéliuma az egész világon a fenti módszer szerint hirdettetődjön. Az, hogy megtér pár ember, azokon keresztül megint néhány ember, és így tovább, matematikailag kiszámíthatóan túl lassú folyamat ahhoz, hogy az egész világon min­den­ki hallja az Evangéliumot. Ez tehát az egyik elképzelés, ahogyan az emberek ezt az Igét értelmezni szokták. Ez rossz elképzelés, mert a gyakorlatban nem működik elég hatékonyan!
folytatjuk ...

Csak egy dolog világít

A keresztény Egyház legsötétebb korszakában, amikor világ méretekben újjászületett keresztények milliói állnak át a hamis egyház oldalára; egy olyan korban, amikor szemünkkel látjuk a keresztény Egyház összeomlását és belesüllyedését a törvényszegés titkos bűne rétegbe; egy dolog világít csak, amely nem az, amit hamis próféták tömegei szajkóznak világszerte.

Csak egy dolog világít: ISTEN ÍROTT IGÉJE ÉS ENNEK ISTENI TEKINTÉLYE.

Szolgálatunk ezt az Igét osztja meg azokkal, akik az Úr Jézus Krisztus példáját követve, szeretik az Igazságot és gyűlölik a hamisságot (Zsidó 1,9).